Encompass/admin/backup/schgraph3 directories 8Oct2015

backup
├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CCProject
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  analysis_scripts
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_routines
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ANA_OUTPUT
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ANA_OUTPUT
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ANA_OUTPUT
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ANA_OUTPUT
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_data
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_gfa
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_MNI
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ROIs
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  backup
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Backup
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  XFormTest
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_data
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  norm_gfa
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CCAnalysis
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CCProject
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNI-Data
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  template
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain3
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reorient
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_data
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  norm_gfa
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  T1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Mid_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Posterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain4
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_data
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_MNI
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_axial_512x512.2
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_axial_512x512.2
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain5
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_2011-01-27
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_864x864.5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  norm_data
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  norm_MNI
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_gfa
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_MNI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Mid_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  _Posterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  oldFreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain6
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reorient
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_gfa
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_gfa
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.4
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_axial_512x512.2
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain7
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.31
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_Siemens-ADNI_256x240.2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain8
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CORPUSCALLOSUM
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsed
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SUBCORTICAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  UnslicedROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DensityMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  new_target_rois
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fresh_Images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  b0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_gfa
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  reoriented_gfa
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.14
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_Siemens-ADNI_256x240.2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Maps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Masks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NewTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CCA
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Images
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  ROIs
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  CC
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  CST
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Frontal
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Limbic
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Occipital
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Parietal
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Temporal
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Transformed
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  cc_spm_batch_bin
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC-Track_maps
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  freesurfer_test
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  groovy_batch
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_scripts
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GroupMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GroupMaps_old
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain6
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain7
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain8
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain6
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain7
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain8
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain6
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain7
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain8
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain6
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain7
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain8
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain6
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain7
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain8
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NormMatrices
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ForPaper
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fig1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  Fig2
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Fig3
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NotUsing
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Normalization
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain0
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain3
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain4
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain5
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain6
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain7
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  brain8
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  onset_vectors
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Software
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  octo_groovy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  demo_code
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Subj01
│   │   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Localizer
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  track_tools
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  sorting_scripts
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  SUBCORTICAL
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  SPM_batch
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  WholeBrainTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old
│   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  WholebrainTrad_GroupMaps
│       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Anterior
│       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Central
│       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Anterior
│       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Mid_Posterior
│       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CC_Posterior
├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MotorClassifier
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0001
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  dQA_Tracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  onsets
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0004
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Cingulate_ROIs
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  M1_ROIs
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_images
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PMd_ROIs
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_images
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PMv_ROIs
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_images
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SMA_ROIs
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  raw_images
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  onsets
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PosData
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  st_GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2_tse
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2_tse_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0005
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  localizer
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  st_GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1_Isotropic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1_Isotropic_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2_FatSat
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TBITracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0006
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSIb
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NiftiData
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  NewFolder
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  niftis
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  st_GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1_Isotropic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T1_Isotropic2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2_Sag
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TBITracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0012
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ROIs
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  tmp
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerrebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_sn
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MotorTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  3RegionData
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  AnalyzedData
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_uf
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  onsets
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  st_GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2_tse
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2_tse_uf
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0013
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_SomatotopyLeftSeq
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_SomatotopyLeftSeq_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_SomatotopyRightSeq
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_SomatotopyRightSeq_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  localizer
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  fiber_images
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0014
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy2_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  onsets
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  st_GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2_tse
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0037
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0056
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ROIs
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  backups
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  test_bin
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  foo
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MotorTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  3RegionData
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  AnalyzedData
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  movie_frames
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  frames
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_files
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0057
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ROIs
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  backups
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerbellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_RestingState_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MotorTracks
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  3RegionData
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  AnalyzedData
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  rsGLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0062
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ActivationMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CerebellumCoverage
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b2400_Mosaic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  epi_Somatotopy1_ic
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GLM
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  localizer
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerTracks
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNIXform
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MPRAGE
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  T2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalTracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  analysis_scripts
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  ActivationMaps
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  AtlasGen
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  bgnet_analysis
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  cerebellum_analysis
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  classifier_analysis
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  groovy_batch
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GroupMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CollapsedRegions
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  movie_frames
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTCAUDATE.NII
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTFOOT
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTHAND
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTMOUTH
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTPUTAMEN.NII
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  movie_frames
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  All
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Frontal
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Somatotopy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RegionRestingConn
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTCAUDATE.NII
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTFOOT
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTHAND
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTMOUTH
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTPUTAMEN.NII
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  OCCIPITAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PARIETAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  TEMPORAL
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SomatoClusters
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SomatoRestingConn
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SomatoSpheres
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LongerGroupMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  CollapsedRegions
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTCAUDATE.NII
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTPUTAMEN.NII
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTCAUDATE.NII
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTPUTAMEN.NII
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FRONTAL
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LIMBIC
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MOTOR
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SOMATO
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  MNI_ROIs
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  PmGroupMaps
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTMOUTH
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTPMFOOT
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  LEFTPMHAND
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTMOUTH
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTPMFOOT
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RIGHTPMHAND
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  thalamus_analysis
│   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ThalGroupMaps
├── [drwxr-xr-x           0 Jan 15  2014]  QualityTests
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0001
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NN_reslice
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-DATA
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_DSI_rois
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_HARDI_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  JuanROIs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Nifties
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI_466_q5_half
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI_scan1
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI_scan2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Dicoms
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_864x864.6
│   │   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  analyze
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_864x864.7
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_864x864.6
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_864x864.7
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_SH
│   │   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DTI
│   │   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_fibs
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  old_fibs
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_SH
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ROIs
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ArcuateROIs
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  trash
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  working_old_maps
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  working_old_maps2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Tracks
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  XFormData
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0002
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NiftiData
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  HARDI-Dicoms
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  HARDI-Data
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0003
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Dicoms
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.3
│   │   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  analyze
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.3
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0004
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NiftiData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Dicoms
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.3
│   │   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  analyze
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.3
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0005
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  NiftiData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Dicoms
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.4
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.4
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  0006
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Anatomy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  FreesurferAnatomy
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_DSI_rois
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  segmented_HARDI_rois
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  Nifties
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Dicoms
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.7
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  SortedDICOMs
│   │   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  dti_285_std_1152x1152.7
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ReconFiles
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DSI
│   │       │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  ClassifierTests
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │       │       └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  ClassifierTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  HARDI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  DTI
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  GQI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  ClassifierTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_SH
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 28  2013]  QBI_FRT
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  0006cmu
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dicoms
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  scan1
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  1
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  14
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  2
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  3
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  scan
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  scan2
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Q4
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Q5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  scan3-Q5_bipolar
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  2
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  scan4-Q5_bipolar+
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  2
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  scan5_multiple_tests
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  2
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  3
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  4
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  5
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  6
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  foobar
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  bap
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dicom_test
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  6
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  nifti_output
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipol+_2mm-iso
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  nifti
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  scan4bipolar+
│   │   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipol+_55slices
│   │   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  foo
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  scan5_multiple_tests
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q4_full_bipol+_2.4mm-iso
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q4_half_bipol+_2.4mm-iso
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipol+_2.4mm-iso
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipol+_2mm-iso
│   │   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer
│   │   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_p2
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  recon_files
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Q4_full_bipol+_2.4mm-iso
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Q4_half_bipol+_2.4mm-iso
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Q5_bipolar+_fatsat
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Q5_half_bipol+_2.0mm-iso
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Q5_half_bipol+_2.4mm-iso
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  tracks
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  0012
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Anatomy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  NiftiData
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI-Data
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  HARDI-Dicoms
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ReconFiles
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  GQI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  QBI_FRT
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  QBI_FRT
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  0013
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Anatomy
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Dicoms
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  RawData
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI-Dicoms
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  HARDI-Dicoms
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ReconFiles
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  DSI-Data
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  GQI
│   │       │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  QBI_FRT
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  QBI_FRT
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  0014
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  NiftiData
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI-Data
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  RawData
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI-Data
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  analysis_bin
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  BootstrapTests
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cadaver0
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cadaver2
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Dicoms
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  SortedDICOMs
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_full_768x768.8
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_768x768.2
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_ADC_192x192.3
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_FA_192x192.5
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_TRACEW_192x192.4
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_fid_basic_bold_64x64.11
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer_512x512.1
│   │       │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_axial_512x512.9
│   │       │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t2_tse_tra_448_p2_3mm_448x448.10
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Nifiti
│   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
│   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff
│   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_ADC
│   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_FA
│   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_TRACEW
│   │           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_fid_basic_bold
│   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cmuPhantom0
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Dicoms
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  2
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  6
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  7
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Niftis
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q4_half_bipolar
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q4_half_STEAM
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipolar
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_STEAM
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_advdiff_511B_STEAM
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_advdiff_511B_STEAM_TRACEW
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cmuPhantom1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Dicoms
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  2
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  6
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  7
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Niftis
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipolar
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_STEAM
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_advdiff_511B_Q5_256_bipolar
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_advdiff_511B_Q5_256_bipolar_TRACEW
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_advdiff_511B_Q5_256_STEAM
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_advdiff_511B_Q5_256_TRACEW
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cmuWaterPhantom0
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dsi_phantom
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  10
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  11
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  12
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  13
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  16
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  17
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  18
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  2
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  21
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  22
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  23
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  24
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  27
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  3
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  4
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  5
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  6
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  7
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  8
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  9
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dsi_phantom_nifti
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Design
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipol+_15slices
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_q5_half_bipol+_15slices_b4000
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_bold_moco_p3
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b1000_Mosaic
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b1000_Mosaic_10averages
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b1000_Mosaic_10averages_ADC
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b1000_Mosaic_10averages_FA
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b1000_Mosaic_ADC
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b1000_Mosaic_FA
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b2400_Mosaic
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b2400_Mosaic_ADC
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_5B0_V50_b2400_Mosaic_FA
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  EvaSeries_GLM
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Mean_t-Maps
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MoCoSeries
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t1_mpr_sag_iso
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t1_mpr_sag_iso_01
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t1_se_tra_concat_2
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t2_tse_tra_FatSat
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  code_dev_bin
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cc_data
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  data
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  HARDI
│   │       │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  HARDI-GQI
│   │       │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  HARDI-QBI
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Nifti
│   │           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  raw_data
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mrrcPhantom0
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_256x256SaveUncombined_HEAandHEP_256x192.3
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_256x256SaveUncombined_HEAandHEP_256x192.4
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_320x320x224_Isotropic0p8mm_HEAandHEP_8min48sec_320x240.5
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Niftis
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_256x256SaveUncombined_HEAandHEP_scan1
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_256x256SaveUncombined_HEAandHEP_scan2
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_320x320x224_Isotropic0p8mm_HEAandHEP_8min48sec
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  SortedDICOMs
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_256x256SaveUncombined_HEAandHEP_256x192.3
│   │       ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_256x256SaveUncombined_HEAandHEP_256x192.4
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  mprage_320x320x224_Isotropic0p8mm_HEAandHEP_8min48sec_320x240.5
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  parameter_fit_analysis
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  3FiberData
│   │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  FitData
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  5FiberData
│   │       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  FitData
│   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  SortedDICOMs
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  bas_MoCoSeries_384x384.11
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  bas_MoCoSeries_384x384.16
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  bas_MoCoSeries_384x384.6
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dti_256_std_1152x1152.20
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dti_256_std_ADC_128x128.21
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dti_256_std_FA_128x128.23
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  dti_256_std_TRACEW_128x128.22
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  FLAIR_tse_axial_512x384.3
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer_512x512.1
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_axial_512x512.4
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  VAmapper_384x384.10
│   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  VAmapper_384x384.15
│   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  VAmapper_384x384.5
│   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ZRS
│       └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  data
│           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cerebellum_fiber_frames
│           ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  FreesurferAnatomy
│           │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  target_rois
│           ├── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  z0cerebellum_fiber_frames
│           └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  zcerebellum_fiber_frames
└── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  TBI
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1001
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.16
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_Siemens-ADNI_256x240.14
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1006
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.18
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_Siemens-ADNI_256x240.15
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1013
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  GO1013_movie
    │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  frames
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_Siemens-ADNI_256x240.14
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1025
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.18
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_Siemens-ADNI_256x240.15
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1042
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.2
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1057
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_axial_32ch_512x384.19
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_axial_32ch_good_256x192.21
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_good
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1059
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_Siemens-ADNI_256x240.15
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1062
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.2
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1067
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1082
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.18
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1084
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI2
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.2
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1086
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1087
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1105
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.18
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1110
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DTI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DTI_ADC
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DTI_FA
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DTI_Trace
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  FLAIR
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  FreesurferAnatomy
    │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  segmented_rois
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ReconFiles
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  sorted_dicoms
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  axial_ACPC_128x128.4
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  cor t1 loc_128x128.2
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_dti_63 dir_1024x1024.5
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_dti_63 dir_ADC_128x128.6
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_dti_63 dir_FA_128x128.8
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  ep2d_diff_dti_63 dir_TRACEW_128x128.7
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  FLAIR_tse_axial_192x256.14
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  gre_field_mapping_64x64.18
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer_384x384.1
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer_512x512.16
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  MPRAGE_Siemens ADNI_240x256.15
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  sag t1 loc_256x256.3
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t2_fl2d_tra_hemo_512x512.13
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t2_spc_ns_sag_p2_iso_512x512.12
    │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  t2_tirm_tra_dark-fluid_384x512.11
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  T2_dark_fluid
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  T2_hemo
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  T2_iso
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  Tracks
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1115
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1117
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1124
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1126
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.2
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1129
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.17
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1131
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.2
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1133
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  raw
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.2
    │   │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  localizer_384x384.1
    │   │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  PhoenixZIPReport_0x0.99
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Mar 15  2011]  TRACKS
    ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  1140
    │   ├── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI
    │   └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  DSI_466_q5_half_768x768.2
    └── [drwxr-xr-x           0 Jun 29  2013]  analysis_scripts

1493 directories


tree v1.5.3 © 1996 - 2009 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro