schnitzel /data/MGH_HCPS Directories Only 20Jan2016

MGH_HCPS
├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 13  2014]  mgh_1003
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  analysis
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  output_csv
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  landmarks
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 18  2014]  xforms
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 15  2014]  images
│   │   ├── [drwxrwxr-x       57344 Jul 15  2014]  all
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 15  2014]  digit_montage
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 15  2014]  string_montage
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  lauren
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 13  2014]  new_images
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 13  2014]  all
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 13  2014]  digit_montage
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug 13  2014]  string_montage
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  niftis
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  dsis
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  pmt
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  quality_ctrl
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 24  2014]  recon_compare
│   │   └── [drwxrwxr-x       28672 Jul 14  2014]  trk_density
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  dsi_studio
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  pmt
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 18  2014]  fs_recon
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  t1_dsi_studio
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  dsis
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  pmt
│   │   └── [drwxrwxr-x       36864 Jul 12  2014]  trk_density
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  selected_recons
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  able
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  baker
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  images
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  high_res
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  low_res
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  ipad
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  vti_niftis
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  vtp_tracts
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxr-xr-x        4096 Aug  4  2014]  quality_ctrl
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │       │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  tracts_t1
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  tracts_t1_clust
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  tracts_t1_ipad
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Aug  4  2014]  tracts_trimmed_clust
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  charlie
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  dog
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  easy
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  fox
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  george
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  how
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  item
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  jig
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  king
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  love
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  mike
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  nan
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  oboe
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │       │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │       │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │       │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │           ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │               └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│       └── [drwxrwxr-x       20480 Jul 12  2014]  tracts_raw_all
├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 13  2014]  mgh_1003x
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  auto_reg
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  logging
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  niftis
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  dsis
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  pmt
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  quality_ctrl
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  recon_compare
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  odf_peaks
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  trk_density
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  dsi_studio
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  pmt
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  trk_density
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  selected_recons
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  able
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  baker
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  charlie
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  dog
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  easy
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  fox
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  george
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  how
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  item
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  jig
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  king
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  love
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  mike
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  nan
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │   │   └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  oboe
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          33 Jul 23  2014]  auto_reg
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  logging
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          31 Jul 23  2014]  niftis
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_files
│   │       │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 23  2014]  recon_maps
│   │       └── [lrwxrwxrwx          29 Jul 23  2014]  rois
│   └── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  tracts
│       └── [drwxrwxr-x        4096 Aug 11  2014]  tracts_raw_all
├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 15  2014]  mgh_1004
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  analysis
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  output_csv
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  landmarks
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 18  2014]  xforms
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 15  2014]  images
│   │   ├── [drwxrwxr-x       57344 Jul 15  2014]  all
│   │   ├── [drwxrwxr-x       36864 Jul 15  2014]  all.save
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 15  2014]  digit_montage
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 15  2014]  string_montage
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  niftis
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  dsis
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  pmt
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  quality_ctrl
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  recon_compare
│   │   └── [drwxrwxr-x       28672 Jul 14  2014]  trk_density
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 18  2014]  rois
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  dsi_studio
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  pmt
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 18  2014]  fs_recon
│   │   └── [drwxrwxr-x       36864 Jul 12  2014]  trk_density
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  selected_recons
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  able
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  baker
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  charlie
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  dog
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  easy
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  fox
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 11  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 11  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  george
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  how
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  item
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  jig
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  king
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  love
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  mike
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  nan
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │   │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │   │   ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  oboe
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 10  2014]  auto_reg
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  logging
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 10  2014]  niftis
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  raw_analysis
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  graphs
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_csv
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_nii
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x       32768 Jul 12  2014]  output_png
│   │       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  output_trk
│   │       │   └── [drwxrwxr-x       12288 Jul 12  2014]  output_trk_proj
│   │       │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  orth_proj
│   │       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_files
│   │       │   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 10  2014]  recon_maps
│   │       ├── [lrwxrwxrwx          28 Jul 10  2014]  rois
│   │       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts
│   │           ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  auto_tracts_raw
│   │           └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  tracts_raw
│   │               └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 12  2014]  whole_tracts
│   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 11  2014]  tracts
│       └── [drwxrwxr-x       20480 Jul 12  2014]  tracts_raw_all
├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  mgh_1035
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  auto_reg
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  niftis
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_compare
│   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  rois
│   └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  selected_recons
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  able
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  baker
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  charlie
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  dog
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  easy
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  fox
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  george
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  how
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  item
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  jig
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  king
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  love
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  mike
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  nan
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│       │   ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│       │   ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│       │   └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
│       └── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  oboe
│           ├── [lrwxrwxrwx          32 Jul 28  2014]  auto_reg
│           ├── [lrwxrwxrwx          30 Jul 28  2014]  niftis
│           ├── [drwxrwxr-x        4096 Jul 28  2014]  recon_files
│           └── [lrwxrwxrwx          28 Jul 28  2014]  rois
└── [drwxrwx---        4096 Dec  5  2014]  shell_codes


847 directories


tree v1.6.0 © 1996 - 2011 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro